Burgemeester Jos Sypré heeft woorden van lof voor z’n enthousiaste ploeg van CD&V, SP.A en Groen-schepenen, hij dankt de gemeentediensten voor het puike voorbereidend werk en reikt de hand aan oppositiepartij N-VA om het goede werk van de voorbije jaren verder te zetten.

De rode draad in het toekomstverhaal van Beernem is participatie, waarbij we inzetten op een beleid dat de Beernemnaar goed informeert en mee betrekt in keuzes en beslissingen. De stem van de burger wordt gehoord! Ook de adviesraden buigen zich straks over het ontwerp meerjarenplan en dit voor het in december ter goedkeuring geagendeerd wordt op de agenda van de gemeenteraad.

Het meerjarenplan is opgebouwd rond de krachtlijnen ‘ondernemend en bruisend, ecologisch en gezond, sociaal en zorgzaam’ van het bestuursakkoord. Het wordt verrijkt met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om tegen 2030 van de wereld een gezonde, eerlijke en veilige plek te maken.

Blikvangers in het meerjarenplan zijn de bouw van een nieuw zwembad, het vernieuwen van de gemeenteschool en het voorzien van extra middelen om aan armoedebestrijding te doen. Maar dat is niet alles! Het ontwerp meerjarenplan bruist van initiatieven om de inhoudelijk 29 beleidsdoelstellingen in de verf te zetten.

We versterken het ondernemerslandschap van Beernem, ontginnen de troeven van onze landbouw, zetten in op een nabije en aanspreekbare politie. We pakken het mobiliteitsvraagstuk aan en maken van Beernem een echte fietsgemeente. Ontmoetingskansen laten we groeien vanuit de inwoners en we bouwen de bibliotheek en gemeenschapscentra verder uit. De focus van de technische dienst ligt op de onderhoud van wegen, groenperken en gemeentelijke gebouwen, hiervoor voorzien we extra personeel. We maken een inhaalbeweging naar het vervangen van rollend materieel, gereedschappen en onderhoud van onze landelijke wegen.

Beernem zal het nieuwe burgemeestersconvenant onderschrijven dat inzet op duurzaamheid en nodigt de inwoner uit om zuinig om te gaan met energie. We maken een beleidskader rond windenergie en zetten onze pioniersrol op het gebied van deelwagens verder. De lopende projecten inzake het zuiveren van water worden voortgezet. We gaan voor een uitnodigende, aantrekkelijke, propere en groene omgeving, aangename ontmoetingsplaatsen en streven naar een onderhoudsvriendelijk groenbeheer.

Sporten en bewegen zijn noodzakelijk voor onze gezondheid. Daarom is het een streefdoel om zoveel als mogelijk Beernemnaars aan het sporten te krijgen.

We gaan voor een zorgzame en een sociale gemeente, met aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. Het budget sociaal beleid verhoogt jaarlijks met 3% om de stijgende noden inzake armoede op te vangen. Medewerkers van het Sociaal Huis gaan de baan op om samenlevingsproblemen met inwoners te bespreken en om brugfiguur te zijn met gemeentelijke diensten, politie en de Woonwinkel. We bieden onze inwoners maximale kansen op een goede gezondheid en levenskwaliteit door het ondertekenen van het Charter gezonde gemeente. Het lokaal sociaal woonbeleid is erop gericht om het wonen betaalbaar en kwalitatief te houden. Beernem is een verdraagzame gemeente waar iedereen welkom is.  We gaan voor een inclusieve en diverse samenleving, met aandacht voor het Zuiden en voor de lokale solidariteit.

De speelpleinen en kindvriendelijke open ruimtes gaan we opwaarderen en de toekomst van het jeugdhuis wordt met inspraak van de jongeren verzekerd. We investeren sterk in de vestigingsplaatsen van de Buitenschoolse Kinderopvang en in het aantrekkelijk maken van de job en het uitbreiden van het aantal uren van de begeleidsters. Er wordt gestreefd naar een leeftijdsvriendelijke gemeente die rekening houdt met jong en oud en dus ook met de noden van oudere en minder mobiele inwoners.

Beernem draagt erfgoed hoog in het vaandel.  We dragen zorg voor onze relicten uit het verleden. De omvorming van begraafplaatsen tot begraafparken wordt verder gezet.

We streven naar eerlijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 200 medewerkers die de gemeente rijk is. We doen een verhoging van de 2e pensioenpijler en verhogen de fietsvergoeding tot het wettelijk maximum.

Beernem is een financieel gezonde gemeente. Er wordt een strikt, doordacht en een eerlijk financieel beleid gevoerd door extra inkomsten te genereren en overtollige uitgaven te schrappen. Desondanks de vele uitdagingen die op ons afkomen wordt er naar gestreefd om dit de komende 6 jaar zo te houden. Het huidig belastingtarief dat dateert van 2003 is op termijn niet meer houdbaar. Ofwel moet er bespaard worden op personeel en dus ook op dienstverlening, ofwel moet er langs inkomstenzijde iets gebeuren. De inkomstenbronnen van de gemeente zijn vooral door het verlies aan inkomsten door de federale taks-shift sterk gedaald. Bovendien groeien aan de uitgavenzijde de dotaties aan politie en brandweer. Rekening houdend met de inkomsten van Vlaanderen vanuit het Open Ruimtefonds opteren we voor een beperkte verhoging van de personenbelasting (7,5% - 7,8%) en het optrekken van de onroerende voorheffing met 135 opcentiemen (945 – 1.080). Hierbij schakelen we onze belastingsvoet gelijk met die van de omliggende gemeentes, houden we de belastingsdruk voor de gezinnen betaalbaar en bouwen we onze mooie gemeente verder uit tot een plek waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.